top of page
סביבה חינוכית מאורגנת

סביבה חינוכית מאורגנת

על הסביבה לגלות את הילד, לא לעצב אותו”, מריה מונטסורי

הסביבה בגן "אור בלב" כוללת משחקים ועזרים התומכים בלמידה עצמאית וספונטנית. כל ילד מתקדם בהתאם לצרכיו ולכישוריו באופן לא תחרותי. כך ניתנת לילד בחירה חופשית בין הפעילויות השונות והעזרים מתוכננים בהתאם להתפתחותו, כשכל שלב מוביל לשלב הבא אחריו.
חשיבותה של הסביבה החינוכית-לימודית ועיצובה בהתאם לצרכיו המשתנים של הילד משחררת אותו מנחיתותו הטבעית בעולם המבוגרים ומעניקה לו עצמאות מרבית, תחושת חופש ופעלתנות במקביל.

תוכנית הלימודים על המדפים:

  • הכל נגיש לילדים

  • עזרי לימוד ייחודיים

  • למידה דרך המשחק

  • חופש התנועה

  • קצב אישי

  • למידה עצמאית

  • למידה עם חברים

  • קהילה תלת גילית

  • מעקב מדריכים

bottom of page